wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Bekijk meer communities

Code of Conduct

Kader voor gedrag en verantwoordelijkheden voor alle deelnemers in de Nederlandse Klimaatcoalitie

Alle partijen die deelnemen in de Nederlandse Klimaatcoalitie hebben toegang tot en onderschrijven de intentie om:

1. Naar een klimaatneutraal Nederland uiterlijk in 2050 te streven. Provincies, Waterschappen en gemeenten doen dit voor hun eigen bedrijfsvoering én voor de klimaatneutraliteit van hun grondgebied. De definitie van klimaatneutraliteit voor bedrijven is dat de activiteiten van de organisatie niet bijdragen aan klimaatverandering.

2. De huidige CO2 footprint transparant te maken en om deze te reduceren; in beleid én uitvoering. In eerste instantie wordt er gekeken naar plannen richting 2020.

3. Initiatieven te ontwikkelen om dit te realiseren die laten zien dat klimaatneutraliteit niet alleen noodzakelijk is maar ook aantrekkelijk. Voor de bedrijven en bedrijfsvoering van overheden ligt daarbij op de directe emissies van de organisatie (scope 1) en de indirecte emissies als gevolg van gebruik van elektriciteit, gas en warmte (scope 2). Bij voorkeur wordt ook scope 3 meegenomen: de beïnvloedbare emissies in de grondstoffen- en productenstroom en richting klanten en leveranciers. Voor overheden ligt tevens de focus op hun grondgebied en op het, samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, concreet en verifieerbaar voorkomen én verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.

4. Deze initiatieven te delen en samen te werken met andere leden van de Klimaatcoalitie, waar mogelijk, en publiekelijk uitingen te doen om klimaatneutraliteit te stimuleren. Daarnaast steunen van maatregelen die de duurzame transitie naar een klimaatneutrale samenleving faciliteren en zich publiekelijk te onthouden van uitingen die de transitie naar een klimaatneutrale samenleving belemmeren.

5. Meerjarig betrokken te blijven bij deze coalitie.

Deelname is door een organisatie en bekrachtigd door een daartoe bevoegd persoon of organisatieonderdeel. Deze Code of Conduct wordt een jaar na datum ondertekening stilzwijgend met een jaar verlengd en de daarop volgende jaren ook telkens met een jaar, tenzij een van de partijen de samenwerking wenst te beëindigen, met een opzegtermijn van een maand.

Indien partijen zich niet of onvoldoende aan deze Code of Conduct houden zal het Bestuurders Overleg Nederlandse Klimaatcoalitie (BONK) hierover in gesprek treden met de desbetreffende partij.